Nieruchomości z regionu

Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości Domy energooszczędne TBS strefa agenta Przeprowadzki KARTON Architekci

Aktualności w nieruchomościach

Zmiany w podatku od spadków i darowizn.

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przywracając prawo do ulgi mieszkaniowej dla osób zaliczanych do III grupy podatkowej, które umowę o opiekę zawarły przed 2007 r. przed organem gminy, wykonywały ją przez co najmniej dwa lata, a spadkodawca zmarł po 2007 r.

Zmiany w najmie okazjonalnym.

23 listopada 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304). Ustawa oprócz zasad działania programu „Mieszkanie dla Młodych” zawiera także przepisy umożliwiające stosowanie formuły najmu okazjonalnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
Zapoznaj się.

Prezydent podpisał ustawę o „MdM”
Prezydent złożył podpis pod ustawą określającą zasady programu „Mieszkanie dla Młodych”. To oznacza, że od 1 stycznia 2014 r. program wejdzie w życie. 
Przeczytaj więcej.

Księgi wieczyste w internecie.
Faktyczna realizacja podstawowej zasady jawności ksiąg wieczystych jest głównym założeniem nowej ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowe prawo, już z prezydenckim podpisem, umożliwi łatwiejszy, szybszy i tańszy dostęp do ksiąg wieczystych. Zmiany zaczną obowiązywać w lipcu 2014 roku.
Docelowo nowelizacja ustawy o księgach wieczystych zakłada prowadzenie ksiąg wieczystych wyłącznie w formie elektronicznej. System informatyczny ma wyeliminować obrót papierowy w zakresie spraw wieczysto- księgowych.

 

Nowe wnioski o pozwolenie na budowę.
Od 4 września 2013r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z 7 sierpnia br., w sprawie składania wniosków o pozwolenia na budowę. Rząd wprowadził zmiany w zakresie wzorów następujących dokumentów: oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, wniosku o pozwolenie na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na rozpoczęcie prac budowlanych. Nowe przepisy prawne określają dokładną listę formalności, których wypełnienia urzędnicy mogą wymagać od inwestora. .

Czytaj całość artykułu.

 

 

KeBeC.PLStatystyki zbiorcze na stronę

NASI PARTNERZY:

                

 

TBS informacje

 

TBS podstawowe pojęcia.                           OFERTA TBS W KRAKOWIE, zobacz tutaj.

TBS - Towarzystwo Budownictwa Społecznego - firma działająca w oparciu o Ustawę z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), której przedmiotem działania jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, świadczenie usług zarządzania i administrowania oraz prowadzenie działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Akty prawne związane:

1. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62. poz. 719)..
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 2 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. nr 71, poz.733 ze zm.)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817).
5. Ustawa z dnia 21.czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.)

NAJEMCA - osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)

NAJEMCA W ZASOBACH TBS – najemca spełniający warunki określone w ustawie z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). tj.:

1. dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może być wyższy niż 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu powiększonego o:
    - 20 % w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
    - 80 % w przypadku gospodarstwa dwuosobowego
    - i o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę, tworzącą gospodarstwo domowe
2. najemca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie może posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania w tej samej miejscowości.
3. inne kryteria (m.in. Regulamin przyznawania lokali mieszkalnych).

PARTYCYPACJA - finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wytypowania najemcy lokalu w zasobach tbs, na który został wniesiony wkład.

PARTYCYPANT - Osoba fizyczna mogąca zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, gdzie najemcą będzie wskazana przez niego osoba lub którego najemcą będzie sam. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osoby fizycznej, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.

art.29.   Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań  przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań.

UMOWA PARTYCYPACJI - umowa zawierana przed rozpoczęciem inwestycji pomiędzy tbs a partycypantem, określająca prawa i obowiązki stron wynikające z faktu wpłacenia wkładu partycypacyjnego.

UMOWA NAJMU - umowa podpisywana przez tbs z najemcą na używanie wskazanego lokalu, który posiada pozwolenie na użytkowanie. Umowę najmu poprzedza podpisania umowy partycypacji z partycypantem. Z chwila podpisania umowy najmu najemca wnosi kaucję.

KAUCJA ZABEZPIECZAJĄCA - kwota, stanowiąca formę ustawowego zabezpieczenia tbs na wypadek m.in. zalegania z opłatami czynszowymi przez najemcę, szkodami wyrządzonymi przez wynajmujących, itp. Kaucja najczęściej jest równa kwocie 12- miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

ZALICZKA - suma jaką partycypujący opłaca w momencie podpisania przedwstępnej umowy partycypacji. Zadatek jest gwarancją dotrzymania tej umowy, czyli w rezultacie gwarancją zawarcia umowy partycypacji. Z chwilą podpisania umowy patrycypacji, zadatek zostaje zaliczony na poczet wkładu partycypacyjnego.

CZYNSZ W TBS - czynsz ograniczony (w lokalach mieszkalnych) do wysokości nie wyższej niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego w skali roku.

KOMISJA MIESZKANIOWA - organ powołany uchwałą, który dokonuje kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu mieszkania w zasobach tbs.

LISTA PODSTAWOWA - lista nazwisk zakwalifikowanych kandydatów na najemców utworzona w wyniku prac Komisji Mieszkaniowej, wskazująca tych kandydatów, z którymi tbs w pierwszej kolejności podpisze umowy partycypacyjne. Umieszczenie nazwisk osób na Liście Podstawowej nie stanowi zobowiązania tbs wobec potencjalnego najemcy do podpisania umowy najmu.

LISTA REZERWOWA -  utworzona w wyniku prac Komisji Mieszkaniowej, zawierająca nazwiska zakwalifikowanych kandydatów na najemców, którzy mogą przejść na listę podstawową w wyniku rezygnacji kandydata z ubiegania się o najem. Umieszczenie na Liście Rezerwowej nie stanowi zobowiązania tbs wobec potencjalnego najemcy do podpisania umowy najmu.

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA - wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2  powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ustala wojewoda na podstawie danych GUS i własnych analiz i ogłasza ją w dzienniku urzędowym województwa.

 

Kto może zostać najemcą TBS?

Warunki zawarte w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stawiają najemcą mieszkań w TBS dwa wymagania:

1. Osoby te nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tym samym mieście.

Przez tytuł prawny jest rozumiane prawo własności lokalu (domu), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego. Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu TBS.

Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami mieszkania np. w TBS w Warszawie tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu budynku TBS (czyli w Warszawie lub najbliższych okolicach).

Warunek nieposiadania tytułu do innego lokalu musi być spełniony w chwili podpisywania z TBS umowy najmu, a nie w chwili składania wniosku. Obowiązuje on przez cały czas trwania stosunku najmu lokalu mieszkalnego w TBS. Jeśli najemca mieszkania w TBS wejdzie w posiadanie takiego prawa już w czasie trwania stosunku najmu (np. w wyniku spadkobrania, darowizny, a nawet kupna innego lokalu), powinien powiadomić o tym Zarząd Towarzystwa, który wyznaczy termin na uregulowanie sytuacji tak, aby nie naruszała postanowień ustawy (tzn. najemca ma do wyboru: albo rozwiązać umowę najmu z TBS, albo zbyć nowo nabyte prawo do innego lokalu).

2. Suma przeciętnych miesięcznych dochodów, uzyskiwanych przez osoby wspólnie wynajmujące lokal mieszkalny w TBS (czyli członków tzw. gospodarstwa domowego), nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum.

Określając te limity ustawa odsyła do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w danym województwie jako podstawy obliczenia maksimów dla gospodarstw domowych o różnej liczbie członków. I tak, miesięczny dochód kandydatów na najemców mieszkania w TBS nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie więcej niż:

o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym
o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym
o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w województwach ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Kto może zostać partycypantem TBS?

Partycypant jest to podmiot, który w zamian za udział w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ma prawo wskazania osoby, z którą - z chwilą zakończenia budowy i przekazania budynku do użytkowania - Towarzystwo zawrze umowę najmu lokalu mieszkalnego.

Partycypantem może być:

- osoba fizyczna;
- pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników;
- osoba prawna mająca interes w uzyskaniu mieszkania przez wskazaną przez nią osobę;
- powiat, gmina lub związek międzygminny.

 

Informacje zaczerpnięte zostały z portalu tbs24.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem