Nieruchomości z regionu

Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości Domy energooszczędne TBS strefa agenta Przeprowadzki KARTON Architekci

Aktualności w nieruchomościach

Zmiany w podatku od spadków i darowizn.

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przywracając prawo do ulgi mieszkaniowej dla osób zaliczanych do III grupy podatkowej, które umowę o opiekę zawarły przed 2007 r. przed organem gminy, wykonywały ją przez co najmniej dwa lata, a spadkodawca zmarł po 2007 r.

Zmiany w najmie okazjonalnym.

23 listopada 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304). Ustawa oprócz zasad działania programu „Mieszkanie dla Młodych” zawiera także przepisy umożliwiające stosowanie formuły najmu okazjonalnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
Zapoznaj się.

Prezydent podpisał ustawę o „MdM”
Prezydent złożył podpis pod ustawą określającą zasady programu „Mieszkanie dla Młodych”. To oznacza, że od 1 stycznia 2014 r. program wejdzie w życie. 
Przeczytaj więcej.

Księgi wieczyste w internecie.
Faktyczna realizacja podstawowej zasady jawności ksiąg wieczystych jest głównym założeniem nowej ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowe prawo, już z prezydenckim podpisem, umożliwi łatwiejszy, szybszy i tańszy dostęp do ksiąg wieczystych. Zmiany zaczną obowiązywać w lipcu 2014 roku.
Docelowo nowelizacja ustawy o księgach wieczystych zakłada prowadzenie ksiąg wieczystych wyłącznie w formie elektronicznej. System informatyczny ma wyeliminować obrót papierowy w zakresie spraw wieczysto- księgowych.

 

Nowe wnioski o pozwolenie na budowę.
Od 4 września 2013r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z 7 sierpnia br., w sprawie składania wniosków o pozwolenia na budowę. Rząd wprowadził zmiany w zakresie wzorów następujących dokumentów: oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, wniosku o pozwolenie na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na rozpoczęcie prac budowlanych. Nowe przepisy prawne określają dokładną listę formalności, których wypełnienia urzędnicy mogą wymagać od inwestora. .

Czytaj całość artykułu.

 

 

KeBeC.PLStatystyki zbiorcze na stronę

NASI PARTNERZY:

                

 

Słowniczek pojęć

Charakterystyka energetyczna budynku - określa wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok, niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku (takich jak: ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, oraz oświetlenia), przy uwzględnieniu krajowych warunków klimatycznych oraz wymagań jakości środowiska wewnętrznego w budynku.

Cudzoziemiec to:

 • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
 • osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
 • nieposiadająca osobowości prawnej spółka wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z prawodawstwem państw obcych;
 • osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium RP, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Działka gruntu - niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej;

Hipoteka - jest ograniczonym prawem rzeczowym, które ustanawia się na nieruchomości, celem zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności pieniężnej, na mocy której wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością. Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

Przedmiotem hipoteki mogą być także:

 • użytkowanie wieczyste;
 • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Księga wieczysta - rejestr, który prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księga składa się z czterech działów. Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez wydziały wieczysto - księgowe sądów rejonowych, właściwe ze względu na położenie nieruchomości.

Nieruchomość - część powierzchni ziemi, łącznie z elementami składowymi trwale z nią związanymi (budynki, budowle, urządzenia, nasadzenia), tworząc całość oznaczoną granicami i będąca przedmiotem odrębnych praw władania.

Nieruchomość gruntowa - grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności.

Notariuszosoba powołana do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej.

Opłata adiacencka - opłata ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym:

 • budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 • scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.

Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) - działający od 2002 roku związek pracodawców skupiających największych deweloperów działających na rzecz rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Związek jest członkiem Europejskiej Unii Deweloperów (UEPC).

Pośrednik w obrocie nieruchomościami - osoba fizyczna posiadająca licencję nadaną na podstawie przepisów Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

 • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
 • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;
 • innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy - osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Samodzielny lokal mieszkalny - wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Służebności gruntowe - prawo, którym można obciążyć nieruchomość na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej), którego treść polega bądź na tym, że:

 • właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że
 • właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że
 • właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części. Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

Umowa najmu - umowa, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Umowa dzierżawy - umowa przez którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Wycena nieruchomości - postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

Zarządca nieruchomości - osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

Zarządzanie nieruchomościąpolega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

 • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
 • zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;
 • bieżące administrowanie nieruchomością;
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Zarządca nieruchomości może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zasiedzenie - prawo na podstawie którego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem